12 Października 2020

TARCZA 4.0 A KARY UMOWNE

Potrącanie kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego a COVID-19.

29 Listopada 2019

Zmiana wartości progów unijnych w zamówieniach publicznych

Od przyszłego roku obniżeniu ulegnie wartość progów unijnych, a więc kwot, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.