29 Listopada 2019

Zmiana wartości progów unijnych w zamówieniach publicznych

Od przyszłego roku obniżeniu ulegnie wartość progów unijnych, a więc kwot, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbliżający się wielkimi krokami nowy rok będzie zwiastował nowe zmiany również w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Już od 1 stycznia 2020 r. wszyscy staniemy się świadkami obniżenia tzw. progów unijnych. Obniżeniu ulegnie także średni kurs złotego dla zamówień publicznych.

Projekt w sprawie ustalenia nowych kwot progowych wartości zamówień publicznych, a także konkursów, których publikacja w dzienniku unijnym jest obligatoryjna został już przygotowany i skierowany do konsultacji przez Ministerstwo Rozwoju. Od przyszłego roku obniżeniu ulegnie wartość progów unijnych, a więc kwot, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie mające wartość poniżej określonych progów obarczone jest mniejszymi rygorami. W praktyce oznacza to, że postępowanie takie jest prostsze w przeprowadzeniu, natomiast ogłoszenia z nim związane publikowane są w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiany unijnych progów dokonywane są przez Komisję Europejską co dwa lata. Ostatnia taka zmiana miała zatem miejsce w 2017 r. i obowiązywała aż do roku 2019 r. włącznie. Dokonywanie korekt jest obligatoryjne i wynika z obowiązku zawartego w art. 6 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 17 dyrektywy 2014/25/UE o następującym brzmieniu:

Artykuł 6 Korekta progów i wykazu instytucji administracji centralnej

1.      1. Co dwa lata, począwszy od dnia 30 czerwca 2013 r., Komisja weryfikuje progi określone w art. 4 lit. a), b) i c) pod kątem ich zgodności z progami ustanowionymi w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (zwanym dalej „Porozumieniem GPA”) oraz, w razie potrzeby, dokonuje ich korekty zgodnie z niniejszym artykułem. Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu GPA, Komisja oblicza wartość tych progów na podstawie średnich dziennych wartości euro w odniesieniu do specjalnych praw ciągnienia (SDR) z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na dzień 31 sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia. Wartość progów poddanych takiej korekcie zaokrągla się, w razie potrzeby, w dół do pełnego tysiąca euro, aby zagwarantować przestrzeganie obowiązujących progów przewidzianych w Porozumieniu GPA i wyrażonych w SDR.


2. Dokonując korekty zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja koryguje ponadto: a) próg ustanowiony w art. 13 akapit pierwszy lit. a), dostosowując go do skorygowanego progu mającego zastosowanie do zamówień publicznych na roboty budowlane; b) próg ustanowiony w art. 13 akapit pierwszy lit. b), dostosowując go do skorygowanego progu mającego zastosowanie do zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucje zamawiające administracji poniżej szczebla centralnego.


3. Co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., Komisja ustala, w walutach krajowych państw członkowskich, których walutą nie jest euro, wartości progów, o których mowa w art. 4 lit. a), b) i c), skorygowane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Jednocześnie Komisja ustala wartość progu, o którym mowa w art. 4 lit. d), w walutach krajowych państw członkowskich, których walutą nie jest euro. Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu GPA, podstawą ustalenia tych wartości są średnie dzienne wartości tych walut, odpowiadające mającemu zastosowanie progowi wyrażonemu w euro, z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na dzień 31 sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia.


4. Komisja publikuje skorygowane progi, o których mowa w ust. 1, odpowiadające im wartości w walucie krajowej, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy, oraz wartość ustalona zgodnie z ust. 3 akapit drugi, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku listopada następującego po ich korekcie.


5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 87 w celu dostosowania metody określonej w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu do wszelkich zmian metody przewidzianej w Porozumieniu GPA odnośnie do korekty progów, o których mowa w art. 4 lit. a), b) i c), oraz dla ustalenia odpowiadających im wartości w walutach krajowych państw członkowskich, których walutą nie jest euro, jak określono w ust. 3 niniejszego artykułu. Komisja jest również uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 87 w celu skorygowania progów, o których mowa w art. 4 lit. a), b) i c), zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w celu skorygowania progów, o których mowa w art. 13 akapit pierwszy lit. a) i b), zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.


6. W przypadku gdy zachodzi konieczność skorygowania progów, o których mowa w art. 4 lit. a), b) i c), oraz progów, o których mowa w art. 13 akapit pierwszy lit. a) i b), a ograniczenia czasowe nie pozwalają na zastosowanie procedury określonej w art. 87, a zatem wymaga tego szczególnie pilna potrzeba, do aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z ust. 5 akapit drugi niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura określona w art. 88.


7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 87 w celu zmiany załącznika I na potrzeby aktualizacji wykazu instytucji zamawiających po otrzymaniu powiadomień od państw członkowskich, jeżeli takie zmiany są konieczne dla poprawnej identyfikacji instytucji zamawiających.[...].

---------

Artykuł 17

Korekta progów

1. Co dwa lata, począwszy od dnia 30 czerwca 2013 r., Komisja weryfikuje progi określone w art. 15 lit. a) i b) pod kątem ich zgodności z progami ustanowionymi w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (zwanym dalej „Porozumieniem GPA”) oraz, w razie potrzeby, dokonuje ich korekty zgodnie z niniejszym artykułem. Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu GPA Komisja oblicza wartość tych progów na podstawie średnich dziennych wartości euro w odniesieniu do specjalnych praw ciągnienia (SDR) z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na dzień 31 sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia. Wartość progów poddanych takiej korekcie zaokrągla się, w razie potrzeby, w dół do pełnego tysiąca euro, aby zagwarantować przestrzeganie obowiązujących progów przewidzianych w Porozumieniu GPA i wyrażonych w SDR.

2. Co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., Komisja ustala, w walutach krajowych państw członkowskich, których walutą nie jest euro, wartości progów, o których mowa w art. 15 lit. a) i b), skorygowane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Jednocześnie Komisja ustala wartość progu, o którym mowa w art. 15 lit. c), w walutach krajowych państw członkowskich, których walutą nie jest euro. Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu GPA podstawą ustalenia tych wartości są średnie dzienne wartości tych walut, odpowiadające mającemu zastosowanie progowi wyrażonemu w euro, z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na dzień 31 sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia.

3. Komisja publikuje skorygowane progi, o których mowa w ust. 1, odpowiadające im wartości w walucie krajowej, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy, oraz wartości ustalone zgodnie z ust. 2 akapit drugi, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku listopada następującego po ich korekcie.

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 103 w celu dostosowania metodologii określonej w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu do wszelkich zmian metodologii przewidzianej w Porozumieniu GPA w celu korekty progów, o których mowa w art. 15 lit. a) i b) oraz ustalenia odpowiadających im wartości w walutach krajowych państw członkowskich, których walutą nie jest euro, jak określono w ust. 2 niniejszego artykułu. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 103 w celu skorygowania, w razie potrzeby, progów, o których mowa w art. 15 lit. a) i b). 

5. W przypadku gdy zachodzi konieczność skorygowania progów, o których mowa w art. 15 lit. a) i b), a ograniczenia czasowe nie pozwalają na zastosowanie procedury określonej w art. 103, a zatem wymaga tego szczególnie pilna potrzeba, do aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z ust. 4 akapit drugi niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura określona w art. 104.[...].

---------
Efekt przyszłej zmiany będzie skutkował tym, iż zamawiający częściej zmuszeni będą do stosowania bardziej rygorystycznych procedur oraz publikowania ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - TED  (Tenders Electronic Daily) internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" dla europejskich zamówień publicznych. Jak wynika z rozporządzeń opublikowanych 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wartości progowe od 2020 roku wynosić będą odpowiednio:

Co do robót budowlanych:

a) dla wszystkich zamawiających:
- 5 350 000 euro (obecnie to 548 000 euro ).
b)  dla dostaw i usług;
- 139 000 euro (obecnie to 144 000 euro) dla zamówień w administracji centralnej;
- 214 000 euro (obecnie to 221 000 euro) dla zamówień w administracji samorządowej;
- 428 000 euro (obecnie to 5443 000 euro) dla zamówień sektorowych.

Oznacza to tyle, że zamówienia przekraczające powyższe progi, obarczone zostaną obowiązkiem przekazywania ogłoszeń do publikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, który to kolejno umieszcza je w TED. Dzięki temu takiemu rozwiązaniu ogłoszenia stają się łatwiejsze dla wyszukania ich przez zagranicznych wykonawców. Ponadto, od stycznia 2020 r. także kurs po jakim przelicza się euro w zamówieniach publicznych ulegnie modyfikacji. Po wprowadzonych zmianach ma on wynosić odpowiednio 4,2693 zł (obecnie jest to 4,3117 zł).

Dla przykładu, w administracji centralnej próg unijny z początkiem nowego roku kalendarzowego wynosić będzie:

- dla dostaw i usług  - 593 433 zł, niższy od obecnego o 27 452 zł, (obecnie 620 885 zł),  
- dla zamówień na roboty budowlane -  22 840 755 zł niższy od obecnego o 1 080 557 zł, (obecnie 23 921 312 zł).
Należy jednak pamiętać, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2020 r. nadal stosować będziemy przepisy dotychczasowe – zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 roku.

Jakie realne znaczenie będzie miało obniżenie progów unijnych w powyższy sposób?

Przede wszystkim tzw. próg bagatelności (obowiązek przeprowadzenia postępowania zamówieniowego dla zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro) zgodnie ze zmianami od stycznia 2020 r. wynosić będzie już nie 129 351 zł ale 128 079 zł(!). 

Przy zamówieniach powyżej progów unijnych możemy liczyć się również z:

- dłuższym termin na składanie ofert (standardowo w przetargu nieograniczonym jest to minimum 35 dni od przekazania ogłoszenia do publikacji UPUE, a poniżej progów unijnych odpowiednio 7 lub 14 dni)
- obowiązkiem złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);
- obowiązkiem żądania wniesienia wadium przez wykonawców (poniżej progów taka możliwość istnieje, choć zamawiający nie musi z niej skorzystać);
- terminem związania ofertą wynoszącym 60 dni ( to dwa razy dłużej niż w postępowaniach poniżej progów unijnych).

PK