Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez S.I.D.A.L. SP. Z O.O.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych.


Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest S.I.D.A.L. sp. z o.o. przy ul. Zakładowej 11U/30, 50-231 Wrocław (dalej jako „Administrator”).


W jaki sposób się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, prosimy o kontakt z Administratorem:

§ Pocztą tradycyjną na adres:

S.I.D.A.L. sp. z o.o. 
ul. Kwiska 5-7, lok. 425
55-002 Wrocław

§ Mailowo na adres: sekretariat@sidal.eu

§ Telefonicznie, pod numerem: +48 533 337 751


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

§ GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG I WYKONYWANIEM UMÓW

W przypadku gromadzenia danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy z Administratorem lub podjęciem działań na Państwa żądnie przed zawarciem umowy, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych przez Państwa w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji udostępnionych przez Administratora, tj. korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, kontaktu telefonicznego oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.

§ KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji lub kontaktu telefonicznej, niezwiązanych z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora, dane osobowe przekazane w ten sposób będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt telefoniczny.

Jeśli zaś wyżej wskazana forma kontaktu jest związana z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora, podstawę prawną przetwarzania danych w takich przypadku stanowić będzie art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

§ KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora, formularz zawiera pola, których uzupełnienie jest niezbędne do kontaktu z Administratorem. Przetwarzanie danych osobowych podanych w tych polach ma za podstawę art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt oraz jeśli kontakt jest związany z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora podstawę będzie stanowić art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

W przypadku podania danych fakultatywnych, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), tj. na podstawie Państwa zgody.

§ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBYCH KONTRAHENTÓW / KLIENTÓW

W ramach wykonywanej działalności biznesowej, Administrator może otrzymywać od kontrahentów / klientów, dane osobowe dotyczące osób odpowiadających za realizację zawartych z nimi umów („dane służbowe”). Przetwarzanie takich danych ma za podstawę art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia działalności biznesowej.

§ PORTAL SPOŁECZNOŚCOIWY FACEBOOK

Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajduje się na profilu Administratora.

§ MARKETING

W przypadku przesyłania treści o charakterze marketingowym, będą one przesyłane do państwa za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazicie Państwo wyraźną, dobrowolną zgodę, tj. za pośrednictwem poczty e-mail i/lub za pośrednictwem wiadomości SMS. Podobnie w przypadku zapisu do newslettera. Przetwarzanie danych w takim przypadku następuje na podstawie Państwa zgody, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania przez Państwa.


Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem państwa danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

1) Prawo do dostępu do treści danych,

2) Prawo do sprostowania danych,

3) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) Prawo do przenoszenia danych,

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia z nami umowy lub kontaktu z nami za pośrednictwem formularz kontaktowego. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT, usługi księgowe, operatorzy pocztowi. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak chronimy dane osobowe?

Wdrożyliśmy oraz utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.