Inwestycje infrastrukturalne

W ramach Inwestycji infrastrukturalnych oferujemy profesjonalną obsługę świadczoną w zakresie prawa budowlanego, obejmująca realizację inwestycji związanych z budową obiektów infrastrukturalnych.

Gwarantujemy wsparcie zarówno Inwestorów i Generalnych Wykonawców jak i Podwykonawców i Dostawców. Kompletna obsługa procesu przygotowywania, negocjacji i realizacji umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym także na warunkach kontraktowych FIDIC, umów o wykonanie prac projektowych, umów o roboty budowlane oraz umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.

W ramach świadczonych usług reprezentujemy przede wszystkim:

 • inwestorów prywatnych,
 • inwestorów publicznych,
 • deweloperów,
 • generalnych wykonawców budowlanych,
 • konsorcja wykonawców,
 • podwykonawców budowlanych i dostawców.


Obsługa reprezentowanych podmiotów obejmuje przede wszystkim:

 • weryfikację prawną nieruchomości i regulację ich stanów prawnych;
 • sporządzanie oraz opiniowanie gotowych projektów umów (w tym umów dotyczących realizacji wspólnych inwestycji, dzierżawy nieruchomości, zarządu nieruchomością, umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo robót budowlanych);
 • udzielanie wsparcia w procesie negocjacji umów o roboty budowlane, zarówno z pozycji inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy;
 • wsparcie w zawieraniu i realizacji kontraktów budowlanych i inwestycyjnych (w tym również finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych);
 • obsługa projektów deweloperskich;
 • doradztwo w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego;
 • pomoc w procesie administracyjnym uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji ZRID i zagospodarowania terenu;
 • doradztwo w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych;
 • doradztwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
 • doradztwo w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;
 • sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji wydanych przez organy I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.