Zamówienia publiczne

W ramach Zamówień publicznych oferujemy profesjonalną obsługę prawną zarówno Zamawiających jak i Wykonawców gwarantującą wsparcie na wszystkich etapach procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacji.

Ponadto, gwarantujemy całościową obsługę procedury odwoławczej wraz z zapewnieniem najwyższej jakości reprezentacji przed KIO, a także rzetelne opiniowanie i analizy na każdym stadium postępowania oraz świadczenie pomocy w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód.

Nasze usługi dzielimy na IV główne filary działalności:

I.POSTĘPOWANIE OFERTOWE

Dla Wykonawcy:

 • tworzenie i analiza już przygotowanych ofert do postępowania przetargowego;
 • opracowanie szczegółowej strategii działania w celu złożenia oferty najkorzystniejszej i zgodnej z wszelkimi wymaganiami określonymi w postępowaniu;
 • dokonanie dokładnej analizy dokumentacji przetargowej pod kątem wykrycia i  zminimalizowania ryzyka prawnego;
 • prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Wykonawcy.

Dla Zamawiającego:

 • dokonanie rozeznania cenowego;
 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia;
 • wsparcie oraz udział w pracy komisji przetargowej;
 • prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego.


II. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE:

Dla Wykonawcy:

 • sporządzanie pism i wniosków do Zamawiającego;
 • konstruowanie zapytań do treści SIWZ;
 • formułowanie odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny;
 • konstruowanie umów konsorcjum;
 • badanie poprawności ofert konkurencyjnych.

Dla Zamawiającego:

 • weryfikacja formalnej poprawności  ofert złożonych przez Wykonawców;
 • przygotowanie pełnej bieżącej korespondencji z Wykonawcami (pisma, zapytania, wnioski, odpowiedzi na pytania).


III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Dla Wykonawcy:

 • przygotowanie i analiza umów zawieranych z Zamawiającymi/ Podwykonawcami i Dostawcami;
 • udział w negocjacjach z podmiotami biorącymi udział w zamówieniu;
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi.

Dla Zamawiającego:

 • całościowa obsługa prawna etapu realizacji zamówienia publicznego;
 • kompleksowa realizacja umowy w każdym jej stadium;
 • pomoc w realizacji uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.


IV. ODWOŁANIA DO KIO:

Dla Wykonawcy:

 • sporządzenie odwołań do organu Krajowej Izby Odwoławczej;
 • reprezentacja przed KIO;
 • sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych;
 • przystąpienia do postępowań przed KIO.

Dla Zamawiającego:

 • reprezentacja Zamawiającego przed KIO i sądami okręgowymi;
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi.